bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
- uczniowie i słuchacze;
- absolwenci szkoły;
- osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych na podstawie programowej kształcenia w zawodach, która obowiązuje od dnia 1 września 2012 roku.
Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności
z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
- część pisemna – przeprowadzona w formie testu pisemnego
- część praktyczna – przeprowadzona w formie testu praktycznego.
Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2017 rok:
- część pisemna – 20.06.2017 r.
- część praktyczna w kwalifikacjach, których rezultatem jest dokumentacja – 26.06.2017 r.
- część praktyczna w kwalifikacjach, których rezultatem jest wykonanie – 16.06.2017 r. – 08.07.2017 r.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu do dyrektora „Centrum” nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Do deklaracji dołącza świadectwo ukończenia szkoły.
Termin złożenia deklaracji w sesji maj – lipiec 2017 r. – 16.02.2017 r.
Zdająca/y zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, jeżeli uzyska:
- z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
- z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE w Gdańsku. Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez OKE w Gdańsku.
Termin wydania dyplomów w sesji maj – lipiec 2017 r. – 25.08.2017 r.
Zdający, który nie zdał jednej lub obu części egzaminu, nie przystąpił do egzaminu
w wyznaczonym terminie lub przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu
lub niezdanej części. Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający nie zdał egzaminu należy przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.
Dodatkowe informacje o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie można uzyskać na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Opublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 29.03.2017
Podpisał: Dariusz Antczak
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 662